NOVINKA Procházením této stránky dáváte souhlas s využíváním souborů Cookies. Pro více informací klikněte zde..

Pokud neoznačíte jinak, počítáme s tím, že s cookies souhlasíte.

Close

OK

OKZrušit

Děkujeme

Zavřít

CHARTA DIAGNOSTIKY

V souladu s platným zákonem o uchovávání osobních dat Vás tímto informujeme, že osobní data v této aplikaci včetně fyzických charakteristik jsou zpracovávána počítačem a budou zpracovávána výlučne značkou Vichy (a jejími technickými subkontraktory) za účelem Vaší registrace a/nebo používání této Aplikace.

Definice

Pro účely tohoto dokumentu:
„VICHY″ nebo „my″ nebo „naše″ se rozumí vlastník této Platformy tak, jak je uvedeno v podmínkách používání této Platformy. „Aplikací″ se rozumí virtuální diagnostický nástroj „Diagnostika pro ideální pleť″ poskytovaná na této Platformě. „Obsahem aplikace″ se rozumí komponenty a obsah poskytovaný a/nebo obsažený v této Aplikaci (zejména ale nikoli pouze obsah související s kosmetickými přípravky, softwarový kód). „Licencí″ se rozumí licence udělená uživateli podle těchto Podmínek. „Platformou″ se rozumí VICHY platformy (např: internetové stránky, aplikace pro smartphony a/nebo tablety, atd.), na nichž je možné tuto Aplikaci zpřístupnit. „Výsledkem″ se rozumí Obsah uživatele, jak jej upravil a/nebo zpracoval v souvislosti s Aplikací. „Uživatel″ nebo „Vy″ znamená individuální osobu ve věku nad 18 let, která používá a/nebo si zpřístupňuje Aplikaci a/nebo Obsah aplikace na této Platformě. „Uživatelský obsah″ znamená počáteční fotografii a/nebo obsah, který nahrajete do Aplikace  a/nebo používaté v Aplikaci.

Licence a Účel

Aplikace, Obsah aplikace a Výsledky jsou zpřístupňovány Uživateli pod následjícími podmínkami: Uživateli poskytujeme osobní, bezplatné, nepřevoditelné, nevýhradní a nepřenosné právo používat Aplikaci, Obsah aplikace a Výsledky s výlučným účelem pokusit se poskytnout simulaci Vaší dokonalé pleti na základě Uživatelského obsahu a Uživatelových vlastních osobních, nekomerčních a soukromých požadavků a podle tohoto výsledku doporučit kosmetické přípravky a každodenní tipy, které Vám pomohou tohoto výsledku dosáhnout („Účel″).  Berete na vědomí a uznáváte, že používáním Aplikace, Obsahu aplikace a/nebo Výsledků jinak, než v plném souladu s Účelem a jak je výslovně povoleno touto Licencí, může poškodit nás a/nebo naše udělovatele a/nebo jiné držitele práva. V tomto případě budete za neautorizované používání Aplikace, Obsahu aplikace a/nebo Výsledků plně zodpovědni. Uživatel souhlasí, že nezískává jiné další právo jakékoli povahy, než je mu uděleno podle podmínek této licence. Licence se vztahuje na Používání Aplikace uživatelem (kliknutím na tlačítko „Souhlasím″ (nebo ekvivalent) a bude platná až do ukončení této Licence z naší strany. Licenci a Váš přístup do Aplikace můžeme kdykoli ukončit bez předchozího varování.Můžeme také kdykoli změnit nebo ukončit podle našeho uvážení kteroukoli nebo všechny služby Aplikace nebo změnit tyto Podmínky /včetně Licence).

Používání Aplikace

Pro zpřístupnění a používání Aplikace můžete být požádáni (i) vyplnit formulář a/nebo (ii) kliknout na tlačítko „Souhlasím″ (nebo ekvivalent) za účelem souhlasu s danými Podmínkami.

a. Uživatelský obsah a Výsledek
Můžete výlučně používat a/nebo nahrávat Uživatelský obsah a/nebo výsledky vhodné pro Aplikaci. Nesmíte šířit Uživatelský obsah a/nebo Výsledky, které (i) jsou předpojaté, ohrožující, obtěžující, urážlivé, ilegální, nactiutrhačné, neautorizované, urážlivé, škodlivé, pomlouvačné, zlomyslné, vulgární, nenávistné, obscénní nebo podvodné, klamné nebo zavádějící, (ii) reprezentující někoho, kdo takové podání nepovolil; (iii) porušuje právo ostatních na soukromí, vyobrazení a zveřejňovaní; nebo (iv) poškozuje majetek, majetková práva nebo práva intelektuálního vlastnictví (včetně copyrightu a ochranné známky) jiných. Jste výlučně zodpovědní za Výsledky, které vytváříte v této Aplikaci, jež jsou  zcela Vaší volbou a exkluzivní zodpovědností pro jakákoli tvrzení třetí strany související s Výsledky. Tímto prohlašujete a zaručujete nám, že (i) vlastníte nebo máte všechna potřebná práva a/nebo autorizace pro použití a/nebo nahrátí Uživatelského obsahu a/nebo Výsledků (ii) všechny informace a/nebo Uživatelský obsah a/nebo Výsledky, které uveřejňujete nebo dáváte ke zveřejnění, jsou přesné a nejsou klamné.  

b. Licence k Uživatelskému obsahu a Výsledkům

Tímto nám poskytujete bezpoplatné, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní a sublicencované právo a licenci používat, editovat, kopírovat, přizpůsobovat, downloadovat, distribuovat, upravovat a vytvářet dílo odvozené od Uživatelského obsahu a/nebo Výsledků a/nebo zobrazovat takový Užvatelský obsah a/nebo Výsledky a jakékoli úpravy odvozené z tohoto díla.

c. Modely a obsah Aplikace

Aplikace Vám může zpřístupnit obsah (zejména a nikoli výlučně obsah související s našimi kosmetickými přípravky a/nebo značkami). Berete na vědomí a souhlasíte, že tento obsah aplikace je předmětem intelektuálního práva a/nebo obrazového práva a/nebo jiného vlastnického práva a je zpřístupněn výlučně v rámci rozsahu Licence a v souladu s Účelem. Proto jakékoli kopírování a/nebo prezentace, ať už celková nebo částečná, tohoto obsahu aplikace nebo jakýchkoli do něj zahrnutých položek, prostřednictvím jakéhokoli média pro jiné účely než výslovně popsané v těchto Podmínkách je výslovně zakázána.

Osobní údaje

Můžeme shromažďovat osobní údaje o Uživateli za výlučným účelem administrace Vaší registrace a/nebo Vašehou používání Aplikace. Tyto osobní údaje (jež mohou obsahovat Vaši fotografii nebo jiný uživatelský obsah, jež poskytnete) bude předmětem automatického zpracování. Berete na vědomí a souhlasíte, že Vaše osobní data (včetně Vaší fotografie) mohou být přemístěna mimo Evropskou unii k našim kontraktorům třetí strany a poskytovatelům služeb, kteří s námi pracují za účelem poskytování služeb spojených s Aplikací a/nebo Výsledky. V souladu s platným zákonem o ochraně dat máte právo zpřístupnit, upravit, rozporovat a smazat data, jež souvisí s Vaší osobou. Toto právo můžete uplatnit kdykoli tak, že nám na následující adresu zašlete e-mail a prokážete svoji totožnost [email protected] Zachováme důvěrnost osobních údajů zaslaných Uživatelem v rámci používání Aplikace.

Omezení odpovědnosti

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste byli informováni, že Aplikace, Obsah aplikace a/nebo Výsledky jsou poskytovány "v současné podobě" a obzvláště uznáváte, že: - Aplikaci používáte na vlastní riziko a nebezpečí; My a/nebo naši poskytovatelé licence neposkytujeme žádné záruky zahrnující, a nikoli pouze, skryté vady, konformitu, vhodnost pro určité použití nebo účel a neporušení a nezaručujeme, že Aplikace, Obsah aplikace a/nebo Výsledek (i) jsou v souladu s požadavky Uživatele nebo jeho počítačovým prostředím nebo internetovým/telekomunikačním připojením; (ii) jsou účinné, přesné, nepřerušené,bezpečné, bezchybné, bez dostupnosti; (iii) neobsahují viry, červy, Trojské koně či cokoli podobného, co vykazuje nakažení či destrukci, neobsahují materiál, který někteří jedinci mohou považovat za nepřijatelný, vhodný pro jakýkoli účel; (iv) Výsledek pro Vás bude uspokojivý a/nebo splní Vaše požadavky skutečnou koupí přípravku a/nebo bude realistický.

Rozhodné právi a rozdělení pravomoci

Jakýkoli rozpor co do platnosti, interpretace a/nebo fungování těchto podmínek používání je předmětem exkluzivní jurisdikce.