NOVINKA Procházením této stránky dáváte souhlas s využíváním souborů Cookies. Pro více informací klikněte zde..

Pokud neoznačíte jinak, počítáme s tím, že s cookies souhlasíte.

Close

OK

OKZrušit

Děkujeme

Zavřít

CHARTA UŽIVATELE TESTOVÁNÍ


Děkujeme za Váš zájem o tento program organizovaný společností L’ORÉAL Česká republika s.r.o., jejíž oficiální sídlo je na adrese Plzeňská 11/213, Praha 5, infolinka ČR: 844 16 16 16 a je jednající za značku „VICHY″ (dále pak „organizátor″ nebo „my″). Prosím přečtěte si pozorně následující pravidla, jimiž se řídí Vaše přihlášení a účast v tomto Programu. Přihlášením do Programu bezpodmínečně přijímáte tato Pravidla, jimiž se Program řídí, stejně jako pravidla sekce Členové programu, Charta testimoniálů a nakládání s fotkami a podmínky užívání, jimiž se tato webová stránka řídí. Tato pravidla mohou být konzultována na platformě po celou dobu trvání programu. Mohou být také bezplatně zaslána komukoli, kdo o ně v době trvání programu požádá, od organizátora na následující adrese:  [email protected]

ČLÁNEK 1: DEFINICE


V rámci tohoto dokumentu budou mít níže uvedené výrazy následující význam: „Program″: tento online program; „Účastník″ nebo „Vy″: osoba vstupující do tohoto programu; „Člen″ nebo „Vy″: osoba účastnící se Programu; „Platforma″: webová platforma přístupná na této adrese:  [DOPLNIT]

ČLÁNEK 2: TRVÁNÍ


Program se bude odehrávat od 1.3.2014 do 31.5.2014, včetně. Je zřejmé, že Program můžeme odložit nebo zrušit, budou-li to okolnosti vyžadovat.V takovém případě Vás o tom budeme informovat co nejdříve.

ČLÁNEK 3: PODMÍNKY ÚČASTI


Program, zcela bezplatný a bez povinnosti nákupu, je otevřený všem plnoletým ženám vě věku nad 18 let, které žijí na území České republiky. Můžeme Vás požádat o zaslání fotokopie Vašeho občanského průkazu jako důkazu Vaší identity. Následující osoby se nemohou zapojit: (i) zaměstnanci Společnosti a (ii) osoby podílející se na organizaci hry, stejně jako jejich rodinní příslušníci (čímž se rozumí všechny osoby žijící v téže domácnosti). - Přihlášení probíhá výlučně přes Platformu (případně v rubrice/na stránce k tomu určené) dle instrukcí popsaných na této Platformě. Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat na následující adrese:  [email protected] Přihlášení do Programu vyžaduje vyplnit diagnostiku pro ideální pleť a vyplnit přihlášku. - Pokud budete vybráni, budete o tom informováni na e-mailové adrese, kterou jste uvedli. Zavazujete se poctivě vyplnit přihlašovací formulář, jakákoli nepřesná nebo neúplná registrace nebude přijata. Prosíme, informujte nás, dojde-li ke změně dat, které jste uvedli.

ČLÁNEK 4: OZNAČENÍ ČLENŮ PROGRAMU A PERSONALIZOVANÉ RITUÁLY DENNÍ PÉČE


Abyste mohl/a být vybrán/a do Programu, musíte se přihlásit do Programu a vyplnit diagnostiku své ideální pleti na www.vichy.cz, a pak se zaregistrovat, abyste mohl/a být kontaktován/a porotou. Porota hlasuje („Panel″) a vybírá profily reprezentující různé typy pleti a různé aspirace. Ženy, které budou porotou vybrány, obdrží balíček personalizované rutiny péče o pleť v souladu s těmito Podmínkami. Každý člen programu získá následující: rituál péče o pleť ve 3 krocích: 1 přípravek čištění pleti, 1 sérum, 1 péči. Hodnota těchto přípravků v maximální výši 100 €.. Balíček je určen specificky konkrétnímu členu Programu,nemůže být dán nikomu jinému, ani vyměněn za peníze. Vyhrazujeme si možnost kdykoli nahradit balíček jiným balíčkem ve stejné hodnotě.

Každý člen se na oplátku zavazuje pravidelně umísťovat na platformu svědectví a fotky spojené s používáním péče. Za každý zveřejněný textový příspěvek bez fotografie získá 1 bod, za každý zveřejněný příspěvek s fotografií získá 2 body. Při dosáhnutí celkového počtu 25 bodov v průběhu 6 týdnů testování, má nárok na získání 1 Vichy produktu dle vlastního výběru.

ČLÁNEK 5: PODMÍNKY PRO NÁHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH S ÚČASTÍ


Pokud o to požádáte, nahradíme Vám náklady spojené s připojením k Platformě a s účastí v Programu, a to v limitu 3 minut připojení na domácnost, tzn. Částka O,11 Euro za první minutu a 0,02 Euro za další dvě minuty. U jakéhokoli připojení, které je zdarma nebo součástí balíčku (kabel, ADSL,atd.), nevnziká nárok na náhradu. Požadavek na náhradu nákladu musí splňovat následující podmínky: ➢ musí nám být zaslán písemně na adresu specifikovanou ve druhém odstavci článku 10 ne později než jeden měsíc po skončení Hry (rozhodující je razítko);

➢ uveďte své jméno, příjmení a svou adresu;

➢ přiložte kopii detailní faktury telefonického operátora a/nebo poskytovatele služby, s nímž máte smlouvu, a  uveďte datum a čas Vašeho připojení ke stránce a účasti ve Hře, stejně jako oficiální údaje o bankovním nebo poštovním účtu.

Poštovné spojené se zasláním podkladů k těmto pravidlům Vám bude vráceno na základě platného sazebníku pošty pro obyčejná psaní (20g), pokud o ně požádáte. Výdaje spojené s fotokopiemi budou refundovány 20 centy za stránku, pokud o ně požádáte.

Vrácení peněz bude uskutečněno šekem nebo platbou na účet, dle Vašeho výběru. Peníze budou odeslány do 60 dnů od obdržení žádosti, poté, co bude posouzena oprávněnost žádosti, informace v dopisu a soulad informací v registračním formuláři.

Výdaje, které dle těchto pravidel nebudou předmětem refundace, jsou Vašimi náklady.

ČLÁNEK 6: TESTIMONIÁLY A OSOBNOSTNÍ PRÁVA


V rámci Programu nás výslovně a bezplatně autorizujete: kopírovat, reprezentovat, modifikovat, adaptovat (zejména překládat), přemísťovat a šířit Vaše svědectví, výtvory a/nebo Vaše fotografie za účelem promoce a reklamy na přípravky a/nebo značky Organizátora nebo společností jeho Skupiny, obzvlášť pro tuto podporu: (i) v tisku a časopisech, (ii) na internetu (ať už jde o jakoukoli stránku a/nebo podporu, včetně takzvaných "sociálních sítí" jako například facebook, Youtube nebo Dailymotion. Jste informováni o tom, že tyto sociální sítě jsou platformy patřící třetím osobám a důsledkem je šíření a používání Vašeho svědectví, Vašeho díla nebo fotografií dle pravidel používání těchto třetích osob.). (iii) na veškerou ostatní reklamní podporu (zvláště vyobrazování v místě prodeje a na produktech Organizátora nebo společností jeho skupiny (následující "Podpora").

ČLÁNEK 7: OSOBNÍ DATA


V souladu s platnými zákony o soukromí, ve znění pozdějších předpisů, každá osoba registrovaná na Stránce má právo přístupu, úpravy, námitek a smazání dat, jež se jí dotýkají. Pro uplatnění tohoto práva nám stačí zaslat e-mail s důkazem Vaší identity na následující adresu: [email protected] Osoby, jež uplatní své právo pro odstranění svých dat před ukončením Programu, se vzdávají své účasti v programu. Osoby, jež uplatní své právo pro odstranění svých dat před ukončením Programu, a /nebo osoby, které se Programu nebudou účastnit v souladu s těmito Pravidly, se vzdávají své účasti v programu. Budou tedy muset uhradit Cosmétique Active rituály péče ve výši 100 euro. V rámci Programu nám dáváte výslovné právo bezplatně zveřejnit Vaše osobní údaje jako jméno a příjmení, Vaši fotku po dobu tří let.

ČLÁNEK 8: ODPOVĚDNOST


Nemůžeme nést odpovědnost za podvodné užívání přihlašovacích práv či přidělení balíčku členovi, ani nést žádnou odpovědnost v případě force majeure nebo událostí, jež nejsou závislé na naší vůli (zvláště technické problémy, ztráta nebo zpoždění poštovních služeb, atd.) narušující organizaci a průběh Programu.

ČLÁNEK 9: ZMĚNA PRAVIDEL


Můžeme tato pravidla měnit, zvláště jde-li o dodržování nové, platné legislativy a/nebo nařízení a/nebo pro zlepšení Stránky. Jakákoli úprava a/nebo dodatek bude zahrnuta do těchto Pravidel a bude předmětem oznámení na Stránce nebo bude komunikována prostřednictvím e-mailového sdělení. V případě, že jedna z doložek těchto pravidel bude prohlášena za neplatnou nebo anulovanou, nedojde v žádném případě k ovlivnění validity Pravidel jako celku. Jakákoli modifikace a/nebo dodatek bude součástí těchto Podmínek použití.

CHARTA TESTIMONIÁLŮ A POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ


Tato platforma je otevřená všem členům programu, ale také všem uživatelům internetu. Každý se může zúčastnit a zveřejnit svoje fotky a svědectví na stránce www.vichy.cz (sekce věnovaná tomuto projektu), bude-li respektovat podmínky této Charty o používání fotek a svědectví a Podmínky používání stránky. Vaše svědectví a fotky můžete zveřejňovat prostřednictvím formuláře dostupného na následující adrese:www.vichy.cz. Testimoniály a fotku budú zkontrolovány na základě těchto podmínek:


1)  PRAVIDLA MODEROVÁNÍ Stránka je monitorována moderátorem, který kontroluje všechny testimoniály a fotky poté, co byly zveřejněny (post moderace). Moderátor zajišťuje, že testimoniály a fotky respektují platnou legislativu a přispívají ke konstruktivní výměně názorů. Moderátor si vyhrazuje právo smazat testimoniály a fotky, pokud nejsou v souladu s Chartou a/nebo s Podmínkami používání stránky a obzvlášť, jestliže se jedná o testimoniály a fotky, které jsou: (i) nehorázné, nemravné, násilnické, rasistické, uzurpující identitu třetích osob, a obecně veškerá svědectví nebo fotky porušující práva osob (ii) svou povahou reklamním nebo promočním materiálem v rozporu s veřejným pořádkem a morálními standardy, nebo jsou revizionistické (iii) mají za cíl osobní obohacování se, ať už má jakoukouli formu, jsou v rozporu s copyrightem a podobnými právy, právy aplikovatelnými na databáze,pravy o ochranných známkách, obrazovými právy, právy narušujícími soukromí
(iv) s neveřejnými telefonníi čísly a/nebo e-mailovými adresami bez předchozího povolení osob, jichž se to týká.
Testimoniály a fotky uveřejněné zde musí být spojeny se značkou Vichy a/nebo s následujícími tématy: s programem a s přípravky Vichy a nesmí šokovat nebo urážet osoby, jež je procházejí.
Stránka zpracovává a uchovává všechna data a umožňuje identifikovat autora. Tato informace bude odhalena pouze právnímu orgánu, jež o to požádá.


2) PRÁVA A POVINNOSTI PŘISPĚVATELŮ Přispěvatelé uveřejňující testimoniály a fotky zůstávají držiteli intelektuálního vlastnictví těchto komentářů.  Testimoniály a fotky zveřejněné v tomto prostoru jsou výlučnou zodpovědností přispěvatele. Obecně se přispěvatelům zakazuje zveřejňovat testimoniály a fotky, které by mohly být (i) předpojaté, výhružné, ilegální, narušující právo soukromí, intelektuální vlastnictví , zraňující, zlomyslné, podněcující k násilí, podněcující k rasové, náboženské nebo etnické nenávisti, vulgární, obscénní, (ii) umožňující identifikovat osobu výslovně uveřejněním její adresy a telefonního čísla, (iii) poškozující práva vlastníků značek, textů, fotek, obrázků, videí, atd.
Přispěvatelům je dále zakázáno používat Stránku (i) k zastrašování a obtěžování jiných, k jiným účelům, než je zde uvedeno,  obzvlášť za účelem získávání kontaktů nebo pro promoční a reklamní účely. Chtěli bychom zdůraznit, že Přispěvatelé musejí dodržovat všechna práva a/nebo autorizace s ohledem na obsah, který si přejí zveřejnit na stránce. Žádáme přispěvatele o dodržování pravidel slušného chování na této Stránce.

DOPORUČENÍ Doporučujeme v testimoniálech a na fotkách přispěvatelů neukazovat osobní detaily (telefon, adresa, atd.), aby bylo zamezeno jejich zneužití třetími stranami.