NOVINKAProcházením této stránky dáváte souhlas s využíváním souborů Cookies. Pro více informací klikněte zde..

Pokud neoznačíte jinak, počítáme s tím, že s cookies souhlasíte.

Close

 • research
 • Points de vente
 • E-shop
 • newsletter
 • pleť

Všeobecné podmínky užití

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ+

Vlastníkem a provozovatelem těchto Stránek je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, IČ: 604 91 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731 (dále jen „L´ORÉAL“ nebo „my“).

Společnost L´ORÉAL si klade za cíl zajistit online ochranu osobních údajů Uživatelů. Věříme, že nejlepší způsob, jak ochránit osobní údaje Uživatelů našich internetových stránek (dále jen „Stránek“), je sdělit jim, které informace shromažďujeme a zároveň zajistit, aby takovému shromažďování a užití informací rozuměli a souhlasili s ním.

Naši politiku ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit; veškeré eventuální změny vždy uveřejníme na Stránkách tak, aby se Uživatelé vždy mohli seznámit s informacemi o tom, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem je užíváme a za jakých podmínek je eventuálně předáváme třetím osobám. Pokud se tak stane, můžeme Uživatele informovat na domovské stránce, ale je vhodné, aby změny sami pravidelně sledovali.

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a z jiných internetových stránek, které jsou mimo naši kontrolu. Neodpovídáme proto za způsob ochrany osobních údajů na těchto cizích stránkách, za jejich zpracování ani za obsah těchto cizích internetových stránek. Naše politika ochrany osobních údajů se na takové případy neuplatňuje.

.

2. PŘÍSTUP NA STRÁNKY+

Tyto Stránky může užívat kdokoli s tím, že určité služby mohou být využívány pouze zletilými osobami. Pokud bude pro využití určité služby potřeba učinit nějaký právní úkon, budou nezletilé osoby potřebovat svolení zákonných zástupců.  

V souvislosti s některými službami může být Uživatel požádán o vyplnění údajů ve formuláři. V takovém případě žádáme Uživatele o vyplnění požadovaných údajů přesně a pravdivě tak, jak to odpovídá aktuální situaci. Poskytnutí takových údajů je dobrovolné a Uživatel bude vždy informován o tom, k jakým účelům a za jakých podmínek je bude společnost L´ORÉAL zpracovávat. Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů, žádáme Uživatele, aby takovou změnu neprodleně oznámili společnosti L´ORÉAL.  

Přístup na Stránky a / nebo některé její části může vyžadovat použití osobních přístupových kódů. V takovém případě je Uživatel zodpovědný za přijetí opatření, jež zajistí uchování těchto kódů v tajnosti a jejich nezpřístupnění neoprávněné osobě. Kódy může Uživatel kdykoliv změnit. Počet pokusů o vstup na Stránky a / nebo některé její části může být omezen proti, aby se zamezilo podvodnému užití těchto kódů. Vyzýváme Uživatele, aby nás informovali o jakémkoliv neoprávněném použití těchto kódů, o kterém se dozví.

V případě nedodržení pravidel popsaných v těchto podmínkách užívání si vyhrazujeme právo pozastavit přístup na Stránky. V takovém případě bude Uživatel informován, jakmile to bude možné.  

Přestože se snažíme udržet Stránky neomezeně přístupné, nemůžeme zaručit přístup na Stránky za všech okolností. Z různých důvodů, včetně údržby, aktualizace nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který je mimo naši kontrolu, může být přístup na Stránky přerušen.

3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ+

Stránky a všechny jejich části jako jsou obsah, software, loga, ochranné známky, servisní značky, fotografie, ilustrace, obrázky, jména, texty, videa, hudba, zvukové a grafické efekty a další materiály (dále jen „Obsah“) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a / nebo jinými právy duševního vlastnictví. Obsah zahrnuje jak obsah, který vlastní nebo kontroluje společnost L´ORÉAL, tak i obsah vlastněný a kontrolovaný třetími osobami a licencovaný společnosti L´ORÉAL. Jednotlivé články, zprávy nebo jiné příspěvky umístěné na Stránkách mohou být chráněna autorským či jiným právem duševního vlastnictví. Uživatelé souhlasí, že se řádně seznámí a budou dodržovat všechna autorskoprávní omezení a upozornění uvedená na Stránkách. Uživatelé dále berou na vědomí, že nad rámec zákona nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti L´ORÉAL oprávněni použít žádnou ochrannou známku, firmu nebo logo společnosti L´ORÉAL a uznávají, že jim z nich nebo na ně neplynou žádná práva užití.

Uživatelé souhlasí, že bezodkladně písemně upozorní společnost L´ORÉAL, dozví-li se o jakémkoli neoprávněném přístupu na Stránky, nebo naopak v případě, že Stránky nebo jejich obsah porušují či mohou porušit cizí autorská práva, ochranné známky, nebo jiná smluvní či zákonem chráněná práva třetích osob.

a. Všeobecné povinnosti uživatele

Chráníme hodnoty tolerance a respektování práv druhých. To je důvod, proč tyto Stránky nesmí být používány jako nástroj pro rasistické, násilné, xenofobní, zlomyslné, obscénní či nezákonné vyjadřování.

Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že nebudete:

 • šířit text mající protiprávní, hanlivý, nepovolený, zlomyslný obsah, porušující práva na soukromí nebo ochranu osobnosti, podněcující k násilí, rasové nebo etnické nenávisti;
 • využívat Stránky k politickým a propagačním účelům;
 • zveřejňovat propagační nebo reklamní obsah;
 • odvádět Prostor pro diskuze od jeho zamýšleného účelu, včetně, ale nejen na, používání tohoto prostoru pro seznamovací účely;
 • šířit informace nebo obsah, který by mohl narušit cítění mladých lidí;
 • provádět nelegální činnosti, včetně, ale nejen, porušování práv k softwaru, značkám, fotografiím, obrázkům, textům, videím, apod.

Chtěli bychom zdůraznit, že jste povinni dodržovat všechna práva a/nebo povolení týkající se jakéhokoli obsahu, který chcete publikovat na těchto Stránkách. V této souvislosti doporučujeme nezveřejňovat obsah (zejména fotografie) zobrazující současná architektonická díla, reklamní díla, obrazy návrhářů oděvů, na kterých by se mohla objevit jejich značka (iniciály, loga, barevné kódy, značky atd.). Konečně, berte na vědomí, že obsah (obsahující, ale neomezující se jen na, fotografie a videa) zobrazující nezletilé osoby nebude na těchto Stránkách akceptován.

b. Zvláštní ustanovení týkající se některých částí Stránek

Na těchto Stránkách vám mohou být k dispozici různé části: Obsah ke stažení, On-line aplikace, Uživatelský obsah, Prostor pro diskuze atd. (dále jen "Části").

(i) Obsah ke stažení

Na Stránkách můžeme zpřístupnit obsah, který si můžete stáhnout ("Obsah ke stažení"). Stahováním nebo používáním takového Obsahu ke stažení souhlasíte s tím, že ho budete používat v souladu s těmito Podmínkami užívání.

Zaručujeme vám nevýhradní a nepřenosné právo užívat Obsah ke stažení, a to pouze pro vaše osobní a soukromé účely, bez licenčního poplatku a za podmínky, že budete respektovat autorská práva. Jakékoli reprodukce, reprezentace, modifikace nebo distribuce Obsahu ke stažení musí být předmětem předchozího výslovného povolení z naší strany. Každá žádost o tento typ povolení by nám měla být předložena v předstihu na adresu: contact@vichy.fr nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731.

(ii) On-Line aplikace

Na těchto Stránkách můžou být dány k dispozici softwarové aplikace ("On-line Aplikace"). Zaručujeme vám nevýhradní a nepřenosné právo užívat On-line Aplikace, a to pouze pro vaše osobní a soukromé účely, bez licenčního poplatku a za podmínky, že budete respektovat autorská práva. Souhlasíte, že nebudete měnit, upravovat, kopírovat, opravovat nebo distribuovat On-line Aplikace, ani značku nebo nápis titulu uvedené v těchto On-line aplikacích a/nebo s tím souvisejících médiích.

Jakýkoliv Obsah, který vytvoříte pomocí On-line Aplikace, bude považován za Uživatelský obsah (blíže popsán v sekci Uživatelský obsah).

Používáním nástroje/aplikace na upravování obrázků (především k virtuálnímu testování kosmetických produktů) souhlasíte, že budete takový nástroj/aplikaci používat výhradně pro vaše osobní účely a k účelům, za kterými byl vytvořen. Takový nástroj/aplikace se nesmí využívat neuctivě, protiprávně a/nebo v rozporu se zájmy třetích osob. V souvislosti s tím nesmíte měnit a/nebo zobrazovat obrázky třetích stran bez jejich předchozího souhlasu. Závěrem nesmíte měnit a/nebo zobrazovat částečný ani celý obsah (i pozměněný) získaný skrze tento nástroj/aplikaci (především obsah zobrazující modely/modelky) bez našeho předchozího a výslovného souhlasu. Prosím informujte nás o případných nesrovnalostech ovlivňujících On-line Aplikace na adrese: contact@vichy.fr nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731. Vynasnažíme se tyto nesrovnalosti opravit, co nejdříve to bude možné.

(iii) Uživatelský obsah a Uživatelké jednání

Uživatelský obsah
Na těchto Stránkách můžeme dát prostor pro příspěvky uživatelů, jako je například text, fotografie, videa, atd. ("Uživatelský obsah").

Poskytnutím Uživatelského obsahu nám dáváte trvalé, neodvolatelné, nevýhradní a celosvětové a převoditelné právo Uživatelský obsah využívat, kopírovat, měnit, editovat, přizpůsobit, sířit, překládat, vytvářet odvozená díla, zapracovat ho do dalších děl a jakkoliv jinak ho využívat v médiích (včetně bez omezení těchto Stránek), ať už pouze jeho části, nebo celý a to bez nároku na odměnu za tuto licenci.

Výslovně nám dáváte právo používat Uživatelských obsah na našich webových stránkách, ale také na webových stránkách třetích stran konkrétně na tak zvaných „sociálních sítích“ (jako Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion atd. Tyto Stránky nejsou v žádném případě zřizovány nebo sponzorovány webovými stránkami těchto třetích stran.) včetně plug-inů a aplikací na webových stránkách těchto třetích stran, které mohou být dostupné na Stránkách (dále jen „Stránky třetích stran“).

Souhlasíte, že používání těchto sociálních sítí je výhradně řízeno podmínkami těchto sociálních sítí. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že řečené podmínky jsou pro nás zavazující v použití Obsahu. Proto nemůžeme být zodpovědní za jakékoliv využití Obsahu, ať už námi, nebo třetími stranami v souladu s podmínkami danými sociálními sítěmi a především nejsme zodpovědní za rozsah práv, trvání práv a vymazání Uživatelského obsahu.

Pouze vy budete výslovně zodpovědní za jakékoliv nároky třetích stran související s používáním Obsahu v rozporu s podmínkami sociálních sítí.

Bez ohledu na výše zmíněné potvrzujete, že jste obdrželi všechna potřebná oprávnění od všech držitelů práv Uživatelského obsahu týkající se takového využití na sociálních sítích.

Závěrem souhlasíte (a potvrzujete, že jste byli informováni a že jste obdrželi svolení od všech beneficientů), že tento Obsah může být předmětem „virální“ komunikace (samovolně šířené komunikace) na webových stránkách třetích stran a že nebudeme jakkoliv zodpovědní v tomto ohledu.

Jaký Uživatelský Obsah budete publikovat na těchto stránkách je zcela ve Vaší dispozici a jste za něj plně odpovědní. Nicméně bychom vám rádi připomněli, že Uživatelský Obsah nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy nebo obecně akceptovanými zásadami slušnosti a nesmí porušovat práva třetích osob. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoli odstranit Uživatelský Obsah, který je zjevně nezákonný nebo v rozporu s obecně akceptovanými zásadami slušnosti a/nebo který porušuje práva třetích osob.

Uživatelské akce
Skrze Stránky třetích stran je vám na Stránkách dostupné sdílení, komentování a/nebo oceňování Obsahu (dále jen „Uživatelské akce“).

Pokud budete využívat Uživatelské akce na nebo skrze Stránky třetích stran, dáváte nám přístup k základním informacím na vašem účtu na Stránkách třetích stran (včetně jména, profilového obrázku, pohlaví, data narozenin, sítí, uživatelského ID, seznamu přátel a k dalším veřejně přístupným informacím zobrazeným komukoliv z lidí, kteří sledují váš profil, a které sledujete vy, ke komentářům a/nebo ocenění, dále jen „Veřejné informace“) za účelem správy Uživatelských akcí.

Připomínáme vám, že některé Veřejné informace, které nám poskytnete na nebo skrze Stránky třetích stran, jsou veřejně publikovány a mohou být shlédnuty kýmkoliv, kdo navštíví Stránky nebo členem Stránek třetích stran.

Nejsme zodpovědní za publikování vašich Veřejných informací na Stránkách. Výhradně vy jste zodpovědní za správu vašeho nastavení soukromí a vašeho účtu na Stránkách třetích stran. Nebudeme zodpovědní za zpoždění, které vznikne v důsledku změny vašeho nastavení soukromí a vymazáním aktivit na našich Stránkách nebo na internetu.

Prosím informujte nás o veškeré komunikaci, která se jeví v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo obecně akceptovanými zásadami slušnosti a/nebo zásadami stanovenými v tomto dokumentu, které porušují práva třetích osob, a to na následující adrese: contact@vichy.fr nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731.

(iv) Blog

Na těchto Stránkách můžeme dát k dispozici prostor pro Vaše vyjádření ("Blog").

Blog musí být používán v souladu s platnými právními předpisy, obecně akceptovanými zásadami slušnosti a zásadami zde stanovenými a v Chartě blogu v souladu s právy třetích osob.

Informujte nás, prosím, o každém sdělení, které se jeví v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo obecně akceptovanými zásadami slušnosti a/nebo zásadami stanovenými v tomto dokumentu, a/nebo které porušují práva třetích osob, a to na následující adrese: contact@vichy.fr nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731.

4. INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH+

a. Obecná ustanovení

Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace. Nicméně, přenosy dat a informací přes Internet nejsou absolutně technicky spolehlivé, a tak nemůžeme zaručit správnost všech údajů, které jsou uvedeny na těchto Stránkách.

Dále bychom chtěli zdůraznit, že v informacích dostupných na tomto serveru se mohou vyskytnout nepřesnosti, zejména způsobené zásahem třetích osob. Prosím, informujte nás o jakékoli chybě nebo opomenutí na následující emailové adrese: contact@vichy.fr nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731.

b. Informace o přípravcích a službách

Není-li stanoveno jinak, přípravky a služby, které jsou vám prezentovány, nepředstavují nabídku k prodeji, ale obecnou prezentaci řady přípravků a služeb, které nabízíme v zemi, v níž jsou tyto Stránky zveřejněny.

c. Doporučení a diagnostické nástroje

Doporučení, která jsou k dispozici na těchto Stránkách a/nebo diagnostické nástroje jsou jednoduchá napodobení určená pro získání rad odborných kosmetiků.
Orientační informace zde poskytnuté nemůžou v žádném případě nahradit lékařskou diagnózu nebo klinickou konzultaci, ani nahradit lékařské ošetření.
V důsledku toho nemůžeme garantovat naprostou spokojenost s ohledem na doporučení, která vyplývají z používání těchto nástrojů a neneseme žádnou odpovědnost za použití, které z toho může plynout.

Pro jakékoliv další informace nebo v případě pochybností vám doporučujeme, abyste se obrátili na svého osobního lékaře a/nebo nám napsali na následující adresu: contact@vichy.fr nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731.

d. Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy poskytnuté na Webových Stránkách vás mohou přesměrovat na Stánky třetích stran (sociální sítě, informace nebo e-business) jejichž obsah není pod naší kontrolou. Nejsme v žádném případě zodpovědní za obsah a/nebo chování těchto Stránek třetích stran. Proto nezaručujeme spolehlivost nebo přesnost informací a/nebo obsah publikovaný na těchto Stránkách třetích stran. Tyto Stránky třetích stran mohou používat jiný způsob zpracování osobních dat než my. Doporučujeme proto zvážit politiku o ochraně soukromí těchto Stránek třetích stran, protože my nemáme jakoukoliv kontrolu ohledně zpracování a sběru osobních dat. Tyto hypertextové odkazy byly zařazeny na těchto Stránkách s cílem usnadnit vám navigaci na Internetu, avšak prohlížení Webových stránek třetí strany je zcela vaší volbou a vaší výhradní odpovědností.

V případě, že chcete vytvořit hypertextové odkazy na těchto Stránkách, musíte nás předem požádat o povolení na následující adrese: contact@vichy.fr nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731.

e. Cookies

Cookies jsou malé soubory, které se umísťují do vašeho počítače během navigace (jako například shlédnuté stránky, datum a čas otevření, atd.) a mohou být přečteny během vaší návštěvy stejných Webových stránek.

Chcete-li využít všech funkcí těchto Stránek, je lepší nastavit prohlížeč, aby akceptoval cookies. Chtěli bychom zdůraznit, že cookies nám neumožňují Vás identifikovat a uchovávání informací zaznamenaných cookies na vašem počítači je 6 měsíců.

Ukládání cookies můžete zabránit tím, že si nastavíte svůj prohlížeč tak, aby toto ukládání nepovoloval.

5. SOUKROMÍ A OSOBNÍ ÚDAJE+

Může se stát, že dojde z naší strany ke shromáždění Vašich osobních údajů vztahujících se k Vaší osobě, a to zejména když se: (i) zaregistrujete pro získání některé služby, (ii) stáhnete Obsah ke Stažení (iii) použijete Část Stránek a / nebo diagnostický nástroj, (iv) zaregistrujete do Hry / soutěže (v) pošlete nám e-mail, (vi) budete reagovat na průzkum či studii nebo (vii) se budete spolupracovat se Stránkami třetích stran nebo přímo na Stránkách třetích stran.

Tyto osobní údaje budou předmětem automatického zpracování v souladu s naší Politikou o ochraně soukromí, dostupné na Stránkách, a mohou být použity třemi různými způsoby:

 • Statistické studie: zpracujeme a studujeme Vaše osobní údaje s cílem definovat Váš profil a lépe přizpůsobit naše služby Vašim očekáváním. Tyto statistické studie jsou přísně důvěrné;
 • Sledování vztahu se zákazníkem: když nám zašlete zprávu, údaje se uchovávají a používají se k odeslání odpovědi na Vaši žádost a zajišťujeme jejich sledování;
 • Poskytování služeb: zasílání newsletterů, přístupu k některým z prostorů pro poradenství, marketingové účely atd.
 • Přizpůsobit vaši uživatelskou zkušenost na Stránkách
 • Jestliže jste dali souhlas zaškrtnutím políčka pro tento účel, můžeme předávat Vaše data našim partnerům.

Uživatel uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zadaných na webové stránky v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí údajů s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost L'ORÉAL Česká republika s.r.o., Praha 5, Plzeňská 213/11, 150 00, vedená u obchodního rejstříku Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 27731, IČ: 604 91 850.
Uvedené osobní údaje poskytujete dobrovolně a svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním na následující adresu: info@vichy.cz nebo na L'ORÉAL Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČO: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27731.

6. INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES+

Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které vámi navštívené internetové stránky ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet). A to včetně stránek Vichy. Hlavním důvodem pro používání cookies na našich stránkách je učinit jejich procházení více uživatelsky příjemným a zároveň zajistit jejich lepší fungování. Například abychom vás při vašem příštím přihlášení rozpoznali a nabídli vám obsah střižený přesně na míru vašim očekáváním a zájmům.

Jak nastavit soubory cookie v mém internetovém prohlížeči?
Většina internetových prohlížečů ve výchozím stavu obvykle umožňuje automatické přijímání souborů cookie, ale toto nastavení můžete kdykoli jednoduše změnit v možnostech svého prohlížeče. Nicméně mějte prosím na paměti, že pokud si přijímání souborů cookie deaktivujete, je možné, že nebudete schopni plně využívat všech funkcí našich internetových stránek. Více informací o nastavení cookies naleznete na: http://www.cnil.fr/vos-­‐libertes/vos-­‐traces/les-­‐ cookies/ nebo http://www.aboutcookies.org/

Jaké cookies využíváme?
V závislosti na typu přístroje, na němž stránky procházíte, používáme cookies zejména:
abychom vás identifikovali, když se připojujete k našim platformám, a zejména abychom vás lépe poznali a nabídli vám osobně přizpůsobenou navigaci na stránkách,
abychom vám zajistili bezpečnou navigaci a zejména bojovali proti podvodům,
abychom vám nabídli obsah, který souvisí s vašimi zájmy, včetně reklamního obsahu,
abychom vám navrhli obchodní nabídky, které odpovídají vašim preferencím a vašim dosavadním nákupům.
Více informací o cookies používaných na této platformě naleznete v odstavci „Jaké cookies jsou umístěny na této platformě?“.

Nacházejí se u nás cookies třetích stran
Cookies poskytované třetími stranami mohou být rovněž uloženy ve vašem počítači a mají sloužit k osobnímu nastavení a zlepšení obsahu (včetně reklamy), který vám může být nabízen během vaší návštěvy. V závislosti na platformě mohou být uloženy cookies třetích stran, zejména:
Obsah sociálních sítí: Na našich platformách můžeme publikovat obsah ze sociálních sítí. Takže když navštívíte tento typ obsahu na naší platformě, odpovídající cookie sociální sítě může být uloženo ve vašem počítači. Více informací o politice vztahující se ke cookies těchto sociálních sítí naleznete na příslušných webových stránkách.
Flash aplikace: Flash cookies jsou soubory uložené flash aplikacemi. Taková aplikace je často instalována jako plug-­‐in prohlížeče k prohlížení dynamických objektů, jako např. grafických animací nebo videí. K nahrání flash cookies může tedy dojít, kdykoliv dojde k užití flash aplikace. Více informací o politice týkající se flash cookies naleznete na stránce www.adobe.com/fr/ nebo www.adobe.com

Umísťujeme cookies na platformy třetích stran?
Někdy můžeme umístit naše cookies na platformy náležející třetím stranám, které zobrazují reklamy na naše značky a/nebo naše produkty. Tyto cookies jsou hlavně určeny k doručení obsahu šitého na míru vašim zájmům a sledování stopy prohlížení našeho obsahu (včetně reklamy).

Jaké cookies jsou umístěny na této platformě?
Na této platformě jsou použity následující cookies:
Cookie: Google Analytics – UniqueuserD_
Statutusnbsp; (povinné/volitelné): Optional
Název cookie: __utma
Účelnost Cookie: Každému návštěvníkovi stránky je přidělen jedinečný identifikátor pomocí cookie _utma. Tímto způsobem každý návštěvník dostane stejný identifikátor při každé návštěvě a nebude počítán dvakrát.

7. HOSTING+

Tyto Stránky jsou hostovány společností Microsoft France, SAS společností se základním kapitálem 4 240 000 eur, se sídlem na adrese 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Francie, zapsanou v Obchodním a podnikovém rejstříku v Nanterre pod číslem 327 733 184.